Inventariserend veldonderzoek (IVO)


WAT: bij inventariserend veldonderzoek wordt de archeologische verwachting, die eerder via bureauonderzoek is bepaald, in het veld getoetst.

WANNEER: voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, om de waarde van een terrein vast te stellen als de beschikbare informatie daartoe volgens de overheid aanleiding geeft.

VOOR WIE: alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, zowel particulieren als overheden.

inventariserend veldonderzoek

Uit een bureauonderzoek blijkt of er archeologische resten in de bodem te verwachten zijn. Om te achterhalen wat er precies zit en waar, hoe gaaf en waardevol, moeten archeologen het veld in. Het kan dan nodig zijn de inventarisatie op te knippen in een verkennende fase ( kan het er zitten? ), karterende fase ( zit het er? ) en waarderende fase ( wat is de kwaliteit ervan? ).
Tijdens de kartering onderzoeken we het terrein systematisch op archeologische vondsten en vondstlagen. Als daar aanleiding voor is, volgt aansluitend een waardering en wordt het aantal waarnemingen per hectare verdicht.
Afhankelijk van de (terrein)omstandigheden bepalen we de meest geschikte onderzoeksmethode: oppervlaktekartering, booronderzoek, geofysisch onderzoek, sonderingen of proefsleuven. Elk met voor- en nadelen en verschillende kosten. Het veldonderzoek levert een waardestelling van de vindplaats op. Daarmee beslist de bevoegde overheid wat er met de vindplaats gebeurt: beschermen, vrijgeven, opgraven of archeologisch begeleiden.

MEER WETEN?

Regio Noord:

Jørgen van Beek, T 0512-589140


Regio Oost:

Evert Boshoven, T 0575-567876


Regio Zuid:

Reinier Ellenkamp, T 0495-513555


Regio West:

Karin Wink, T 071-5768118


RAAP BelgiŽ:

Caroline Ryssaert,

T (+32) 0498 441 699raap offerte