Kwaliteit


RAAP staat al meer dan 20 jaar voor een goede kwaliteit van archeologisch onderzoek en advisering. Dit bereiken we door de inzet van hooggekwalificeerde en ervaren medewerkers en specialisten op vrijwel elk terrein binnen de Nederlandse archeologische monumentenzorg, en door een voortdurende kwaliteitsverbetering en -borging van onze producten en diensten.
De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert. RAAP werkt onder een opgravingsvergunning die is afgegeven door de Minister van OCW. De praktische uitvoering van ons onderzoek voldoet aan de normen die opgesteld zijn in het 'Handboek ROB-specificaties' van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (1998).
RAAP is bevoegd (conform artikel 45 van de Monumentenwet 1988) tot het verrichten van gravend onderzoek. Alle door RAAP geleverde producten en diensten komen tot stand onder supervisie van een senior archeoloog.

Hoewel we ons vanzelfsprekend houden aan de minimumeisen die gesteld worden aan het uitvoeren van archeologisch onderzoek, probeert RAAP in de praktijk altijd meer te doen dan minimaal noodzakelijk is. De manier waarop RAAP werkt, is steeds toegesneden op de situatie: per project wordt een projectteam met specialisten gevormd en de beste onderzoeksmethode bepaald. Door hun regio-specifieke kennis zijn onze medewerkers uitstekend gekwalificeerd om het archeologisch onderzoek adequaat uit te voeren en te kunnen anticiperen op regionale ontwikkelingen.

VeiligheidTijdens het veldonderzoek komen onze medewerkers in direct contact met bodemmateriaal en dit kan gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren. RAAP stelt zich op het standpunt niet te werken in verontreinigde gronden, tenzij onder verantwoordelijkheid en toezicht van een daarvoor gecertificeerde en toegeruste hoofdaannemer. Wij stellen veiligheidseisen aan onderaannemers. Bij het verrichten van veldwerk doen we ons uiterste best om schade aan kabels en leidingen te voorkomen en we volgen hierbij de geldende wetgeving. Om eventuele risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren, nemen onze medewerkers een aantal standaard maatregelen en gedragsregels in acht. Bovendien zijn alle veldonderzoekers van RAAP in het bezit van het VCA veiligheidscertificaat.