Aardkundig onderzoek en advies

Bij een aardkundig onderzoek inventariseren en waarderen we geo(morfo)logische, bodemkundige en geohydrologische objecten, patronen en processen in een gebied. Dat kan voor overheden, terreinbeheerders en waterschappen van nut zijn bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen.

Aardkundige elementen zoals reliëfvormen, aardkundige processen, bodems en de geologische ondergrond, geven inzicht in de ontstaansgeschiedenis van een landschap. Het verlies van die elementen is onomkeerbaar: de processen die het ooit hebben gevormd, treden immers nu niet meer op. Veel aardkundige objecten zijn bovendien als milieuvoorwaarde voor flora en fauna van grote betekenis. Daarom is het zaak dat we er zorgvuldig mee omgaan.

  • Het benoemen van de aardkundige kernkwaliteiten vormt samen met water, ecologie en cultuurhistorie mede de basis voor goede ruimtelijke planvorming.
  • Aardkundige waarden worden ook meegenomen in cultuurhistorische inventarisaties. Geomorfologisch gave gebieden hebben namelijk vaak een hoge cultuurhistorische en ecologische waarde. De beekdalen in Drenthe die niet genormaliseerd zijn voor de intensieve landbouw, zijn bijvoorbeeld zowel uit aardkundig als cultuurhistorisch oogpunt zeer waardevol.

RAAP heeft ervaren fysisch-geografen, bodemkundigen en geologen in huis om aardkundig onderzoek voor u uit te voeren. We geven ook advies over de omgang met aardkundige waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve ontsluiting en educatie.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.