Advies over fysieke bescherming & archeologievriendelijk bouwen

In de archeologische monumentenzorg staat het behoud van archeologische vindplaatsen voorop. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat doe je met een ‘behoudenswaardige’ vindplaats? RAAP biedt advies over de fysieke bescherming van vindplaatsen en archeologievriendelijk bouwen.

Archeo-technisch advies
De randvoorwaarden voor de fysieke bescherming van archeologische vindplaatsen kunnen sterk verschillen. Bepalend zijn de bodemomstandigheden, de soort vindplaats en de voorgenomen bodemingreep. Met geotechnische berekeningen over het effect van ophoging, grondverplaatsing, heipalen, fundering op staal enz. kan RAAP ontwerpeisen formuleren. Om een vindplaats te behouden dienen de bodemingrepen daaraan te voldoen.

Inrichtings- en beheerplannen
Ophoging van het maaiveld, alternatieve bebouwing, een aangepast heipalenplan, begrenzing van de maximale diepte van bodemingrepen, inrichten als groenvoorziening: zulke maatregelen helpen bij het beschermen van archeologische vindplaatsen. Ze zijn op te nemen in inrichtingsplannen, als eenmalige ingreep om (verdere) aantasting te voorkomen. Ze kunnen ook onderdeel zijn van beheerplannen, als regelmatig te treffen maatregelen, zodat vindplaatsen die in een goede staat verkeren dat ook blijven. RAAP biedt u advies over deze maatregelen.

Monitoring
RAAP kan uw archeologische monumenten monitoren. We registreren en kwantificeren de eventuele aantasting ervan: zo komt in beeld hoe het met de bescherming van uw monument gesteld is.

Handreiking Archeologievriendelijk bouwen
Voor de ‘Handreiking Archeologievriendelijk bouwen’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leverde RAAP de input:

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.