Archeologische landschapmarker in Reusel

Sinds 23 februari 2013 staat in plangebied Beleven in de gemeente Reusel – De Mierden een jager verzamelaar op de rand van een ven. Het ijzeren beeldje is hier geplaatst als verwijzing naar de bewoners die in de prehistorie op deze locatie verbleven. Op de hoge oevers zijn eerder door amateur-archeoloog Piet van Gisbergen vele vuursteenvindplaatsen aangetroffen. Het fraaie landschapsmarkertje is tot stand gekomen op initiatief van RAAP, Brabants Landschap, de Werkgroep Erfgoed Landschap Kempen, en de Landschapsambassadeurs van de Kempen als vervolg op het natuurontwikkelingsproject.

Voor de Dienst Landelijk Gebied Tilburg deed RAAP in 2008 en 2009 onderzoek in het plangebied Beleven in de gemeente Reusel – De Mierden. Het ging om de archeologische begeleiding van diverse graafwerkzaamheden die de reali­satie van welbepaalde natuurtypen tot doel hadden. Zo werden onder meer vennen (her)aan­gelegd en bouwvoorverschralingen uitgevoerd.

Tijdens de archeologische werkzaamheden zijn geen archeologische resten of vindplaatsen aan­getroffen. Wel zijn op de voormalige bodem van het Beleven cultuurhistorische resten ontdekt die in verband moeten worden gebracht met niet commerciële turfwinning gedurende de Nieuwe tijd. Verder zijn tijdens de archeologisch begeleiding van de werkzaamheden op de voormalige venbodem, ter hoogte van een reeds bekende vindplaats (een kampement van jager-verzamelaars uit het Laat Paleolithicum, ruim 10.000 jaar geleden) twee boven elkaar gelegen organische pakketten aangetroffen. Zowel de onderste, venige zandlaag als het veenpakket zijn bemonsterd voor paleo-ecologisch onderzoek (gesubsidieerd door de Provincie Noord Brabant in het kader van Cultureel Erfgoed, Eco-Archeologisch Onderzoek 3). Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat het ven in het Laat Paleolithicum een ondiep meertje was dat wellicht regelmatig droog stond en waarin met water of via de wind zand terecht is gekomen. De aanwezigheid van houtskoolfragmenten en het bomenarme karakter van het landschap kunnen een aanwijzing zijn dat er mensen die in de buurt van het meertje bivakkeerden.

RAAP projectleider Jan Roymans zocht, mede namens de Werkgroep Erfgoed Landschap Kempen, contact met het Brabants Landschap en de gemeente Reusel, met als inzet een archeologisch landschapmarkertje in het gebied te plaatsen. Dat is er nu gekomen, wandelaars kunnen in de rietkraag langs het ven de historie van de plek beleven. Het ijzeren beeld is een jager-verzamelaar die op de rand van het Beleven zijn boog richt op aanvliegende ganzen. Het beeld is geïnspireerd op een prehistorische grotschildering van een jachtscene uit Valltorta (Oost Spanje).