Beleidsnota archeologie | Erfgoednota

Van gemeenten wordt verwacht dat zij eigen beleid ontwikkelen om keuzes over de omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden expliciet te kunnen maken. In een erfgoednota of beleidsnota archeologie of cultuurhistorie is dat prima te regelen.

RAAP heeft deze nota’s al voor veel gemeenten gemaakt. Uiteraard in nauwe samenspraak om de politiek-bestuurlijke wensen goed aan te voelen. Een startnota waarin de mogelijke keuzes zijn vastgelegd, is het begin. Op basis van de gemaakte keuzes bepalen we in de beleidsnota de koers, uitgangspunten, doelstellingen en het gewenste en haalbare ambitieniveau.

Met de erfgoednota voert u zelf de regie over het beleid en houdt u efficiënt rekening met het erfgoed. Wat in dit document verder aan bod kan komen: de planologische verankering van archeologische en cultuurhistorische waarden, de rol van erfgoedkaarten als toetsingsinstrument, de inbedding in de gemeentelijke organisatie, het financiële plaatje, communicatie en publieksbereik en toeristisch-recreatieve toepassingen.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.