Cultuurhistorische inventarisatie, analyse & waardenstelling

Waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, kunt u met cultuurhistorie te maken krijgen. Het kan gaan om waardevolle landschappen, gebouwd of aangelegd erfgoed of landschappelijke relicten in stedelijk gebied. De specifieke situatie bepaalt welk product u daarvoor het best kunt gebruiken:

  • Cultuurhistorische waardenkaart of erfgoedkaart: deze set kaarten toont u in één oogopslag de cultuurhistorische waarden binnen het gemeentelijk grondgebied (of delen ervan). De bijbehorende rapportage bevat een toelichting en advies over de omgang met deze waarden bij beleid.
  • Cultuurhistorische beleidsnota: een nota die de cultuurhistorische inventarisatie en waardering koppelt aan beleid, aansluitend op uw politiek-bestuurlijke wensen. Mogelijke onderdelen: planologische vertaling van de waardenkaart, monumentenzorg, toeristische mogelijkheden enz.
  • Cultuurhistorisch onderzoek: de cultuurhistorische waarden in uw plangebied in kaart gebracht, waarbij we laten zien hoe de gewenste ontwikkelingen zich verhouden tot deze waarden. Daarbij hoort een advies hoe u deze cultuurhistorische waarden zo goed mogelijk in uw plan kunt verankeren.
  • Quickscan archeologie en cultuurhistorie: voor korte vragen over uw cultureel erfgoed, of een snelle inventarisatie, biedt RAAP de quickscan. Dit is een beknopt en praktisch advies ter ondersteuning van uitvoerende (overheids)taken. 

  • Cultuurhistorische atlas: cultuurhistorisch onderzoek gepresenteerd in een atlas vol verhalen voor een breed publiek. Ter illustratie van de rijkdom van het gemeentelijk erfgoed en motivatie om te gebruiken in het werk. Nuttig voor o.a. gemeenten, landeigenaren en projectontwikkelaars.

  • Onderzoek naar prestedelijk landschap: Beantwoordt de vraag wat er overgebleven is van het landschap vóór de stedelijke bebouwing uit de 20e eeuw. Op een fijnere schaal kijken we naar het landschap onder de stad, van voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen tot 1900/1950.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.