Historisch en historisch-geografisch onderzoek

De geschiedenis van een landschap kunnen we reconstrueren via archeologisch onderzoek, maar ook via oude kaarten en schriftelijke bronnen. Vooral voor de periode vanaf 500 na Chr. leveren die bronnen een veel completer beeld dan we op basis van alleen opgravingen kunnen reconstrueren.

De meerwaarde van historisch en historisch-geografisch onderzoek van RAAP:

  • Locaties met archeologische waarden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd brengen we met historisch-geografisch onderzoek beter in kaart.
  • Historisch(-geografisch) onderzoek naar de landschappelijke context van dijken levert input voor risicowaardenkaarten: die maken de kwetsbaarheid en veiligheid van (rivier)dijken inzichtelijk.
  • Bij juridische geschillen over fenomenen in het cultuurlandschap kan de onafhankelijke expertise van RAAP een belangrijke bijdrage aan de rechtsgang leveren.
  • Voor terreinbeheerders leveren we historisch onderzoek naar beheer in het verleden en kunnen we terreinen historisch-geografisch beschrijven en duiden.
  • Met een historisch(-geografisch) achtergrondverhaal helpen we u in toeristisch opzicht om het bijzondere karakter van een gebied te onderstrepen. Bijvoorbeeld verteld via een brochure, infobord of app.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.