Kwaliteit

RAAP staat al zo’n 40 jaar voor een goede kwaliteit van archeologisch onderzoek en advisering. Dit bereiken we door de inzet van hooggekwalificeerde en ervaren medewerkers en specialisten op vrijwel elk terrein binnen de Nederlandse archeologische monumentenzorg. Daarnaast werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering en -borging van onze producten en diensten.

Het archeologisch onderzoek van RAAP wordt uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL SIKB 4000. Op het Procescertificaat Archeologie staan de van toepassing zijnde protocollen vermeld. De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert.

Hoewel we ons vanzelfsprekend houden aan de minimumeisen die gesteld worden aan het uitvoeren van archeologisch onderzoek, probeert RAAP in de praktijk meer te bieden dan minimaal noodzakelijk is. De manier waarop RAAP werkt, is steeds toegesneden op de situatie. Per project vormen we een projectteam met specialisten en bepalen we de beste onderzoeksmethode. Onze medewerkers hebben regio-specifieke kennis. Daardoor zijn ze uitstekend gekwalificeerd om het archeologisch onderzoek adequaat uit te voeren en te kunnen anticiperen op regionale ontwikkelingen.

Veiligheid

Tijdens het veldonderzoek komen onze medewerkers in direct contact met bodemmateriaal. Dit kan gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren. RAAP stelt zich op het standpunt niet te werken in verontreinigde gronden, tenzij onder verantwoordelijkheid en toezicht van een daarvoor gecertificeerde en toegeruste hoofdaannemer. Wij stellen veiligheidseisen aan onderaannemers.

Bij het verrichten van veldwerk doen we ons uiterste best om schade aan kabels en leidingen te voorkomen en we volgen hierbij de geldende wetgeving. Om eventuele risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren, nemen onze medewerkers een aantal standaard maatregelen en gedragsregels in acht. Bovendien zijn alle veldonderzoekers van RAAP in het bezit van het VCA veiligheidscertificaat.

RAAP als bedrijf is VCA gecertificeerdHet certificaat betreft het uitvoeren van archeologisch veldonderzoek. Ook alle veldonderzoekers van RAAP zijn in het bezit van het VCA veiligheidsdiploma. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Hiermee geeft RAAP aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van projecten na te leven. Het certificaat is verstrekt door SGS Nederland.

RAAP is ook gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder (“de veiligheidsladder’) op trede 2. Dit is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als VCA.