Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek

Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek

Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek. Heeft u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig? Dan is het mogelijk dat u met archeologie te maken krijgt. Door bouw- of sloopwerkzaamheden of andere bodemingrepen kunnen archeologische resten namelijk verstoord of vernietigd worden.

Wel of niet de bodem in?

De bevoegde overheid (meestal de gemeente) bepaalt op basis van de geldende wet- en regelgeving of een omgevingsvergunning verplicht is. Zij beslist ook of u daarvoor een archeologisch (voor)onderzoek moet laten uitvoeren. Dat hangt af van het bestemmingsplan en de omvang en diepte van de voorgenomen bodemingreep. Onderzoek is overigens niet altijd nodig. Bijvoorbeeld niet of als de bodem al verstoord is, of als er geen archeologische resten in het gebied worden verwacht.

Wie voert het uit?

Archeologisch onderzoek dient volgens de eisen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) uitgevoerd te worden. Het moet zorgvuldig gebeuren en uitwijzen of er mogelijk belangrijke relicten in het plangebied liggen. Op die manier kan de bevoegde overheid een goed besluit nemen over de omgang met het erfgoed. Alleen bedrijven die gecertificeerd zijn, zoals RAAP, mogen het onderzoek uitvoeren.

Onderzoek en dan?

Met het onderzoek wordt de archeologische waarde van het perceel of gebied waarvoor u een vergunning aanvraagt in kaart gebracht. Dit kan bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO) met boringen of proefsleuven. De resultaten komen in het onderzoeksrapport. Aan de hand van dit rapport beoordeelt het bevoegd gezag of de omgevingsvergunning afgegeven kan worden. RAAP kan het hele traject verzorgen, inclusief het contact met het bevoegd gezag.

Diensten archeologisch onderzoek

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.