Overhandiging archeologische beleidskaart voor Alphen Chaam

De gemeente Alphen Chaam kent een rijke geschiedenis die ver teruggaat. Om zorgvuldig om te gaan met het archeologisch erfgoed hebben we een archeologische beleidskaart laten maken. Voor elke locatie in de gemeente is daarop te zien welke archeologische regels er gelden.

De digitale overhandiging van het rapport bij de archeologische beleidskaart van de gemeente Alphen-Chaam door burgemeester Minses aan bestuursleden van de heemkundekringen Carel de Roy, Ledevaert en Paulus van Daesdonck.

Burgemeester Minses overhandigde de archeologische beleidskaart en het begeleidende rapport “Begraven op een eiland” op donderdag 10 juni aan vertegenwoordigers van de lokale heemkundekringen. Wegens corona gebeurde dat op symbolische wijze tijdens een online meeting. Voorafgaand aan het overleg hadden de heemkundekringen een pakketje gekregen met het verzoek om dit nog niet te openen.

Behoud erfgoed

Burgemeester Minses: “Om de zorg voor het historisch erfgoed in de bodem voor de toekomst goed te regelen, heeft de gemeente een beleidskaart laten maken. Hiermee is het voor iedereen duidelijk wat de archeologische waarde van een bepaald gebied is en hoe we daar in de gemeente mee omgaan. De kaart zorgt voor een transparant archeologiebeleid en sluit aan op het beleid van omringende gemeenten. Bovendien zijn we hiermee als gemeente goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet en past het mooi bij onze ambities als Cittaslow-gemeente waarbij behoud van erfgoed een belangrijke plaats inneemt”.

Archeologische rijkdom

De basis voor de archeologische beleidskaart is een onderzoek van adviesbureau RAAP. Zij inventariseerden waar archeologische waarden in Alphen Chaam in de bodem aanwezig of te verwachten zijn. Ze kregen daarbij input van heemkundekringen in de gemeente. Dat Alphen Chaam een rijke archeologische gemeente is, blijkt wel uit de onderzoeken uit de afgelopen jaren. Een van de laatste ontdekkingen was een rijk grafveld uit de Merovingische tijd (in de vroege Middeleeuwen) dat in 2015 gedeeltelijk werd opgegraven. Al vanaf de oude steentijd, toen er nog jagers-verzamelaars rondtrokken, werd hier al gewoond, gewerkt en begraven.

Beleidskaart

Volgens de wetgeving moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met eventueel aanwezige archeologische resten. De beleidskaart maakt in één oogopslag duidelijk welk beleid op welke plaats geldt. Burgemeester Minses: “De gemeente kan hiermee goed beoordelen of er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is. Waar bekend is dat er archeologische waarden in de bodem zitten, moeten we voorzichtig met dit erfgoed omgaan. Waar de kans op archeologie kleiner is, gelden soepeler regels.”

Beleidskaart Alphen Chaam

Kaart online

De archeologische beleidskaart wordt onderdeel van het nieuwe Erfgoedbeleid, dat naar verwachting in de tweede helft van 2021 gereed is. In het nieuwe erfgoedbeleid is ook aandacht voor bovengrondse cultuurhistorie zoals bebouwing en landschappen. De archeologische beleidskaart is vanaf 15 juni 2021 in te zien op de website van de gemeente. Voor elke locatie in de gemeente is te zien welke archeologische regels van toepassing zijn.