Archeologisch booronderzoek


WAT: Archeologisch booronderzoek, een van de specialiteiten van RAAP, wordt vaak ingezet tijdens het Inventariserend Veldonderzoek (IVO). Met een archeologisch booronderzoek wordt de archeologische verwachting voor het plangebied, zoals vastgesteld via het bureauonderzoek, in het veld getoetst.

WANNEER: Het zetten van grondboringen is een beproefde methode voor het opsporen van archeologische resten zonder daarbij de bodem te verstoren. Archeologisch booronderzoek is met name geschikt wanneer deze resten afgedekt of begroeid zijn en op enige diepte onder het maaiveld verwacht worden.

VOOR WIE: alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, zowel overheden als particulieren.

archeologisch booronderzoek


Hoe werkt archeologisch booronderzoek?


archeologisch booronderzoekDe boringen doorgaans worden handmatig (met een Edelmanboor en/of een gutsboor) in een regelmatig patroon gezet. De opgeboorde grond wordt geÔnspecteerd op samenstelling en archeologisch materiaal, zoals vuursteen, aardewerkscherfjes en houtskool. Daaruit is af te leiden of er sporen van menselijke activiteiten in de bodem zitten. Ook over de opbouw van de bodem, eventuele verstoringen daarvan en de diepteligging van archeologische resten kan booronderzoek uitsluitsel geven. Archeologisch booronderzoek is relatief snel en goedkoop uit te voeren.

Hoe gaat archeologisch booronderzoek in de praktijk?


In onze Webetalage is meer te lezen over een booronderzoek in het tracé Beverwijk - Wijngaarden > Link
We hebben ook een INFORMATIEBLAD over archeologisch booronderzoek dat u kunt downloaden
Benieuwd hoe archeologisch booronderzoek in z’n werk gaat? Bekijk dan dit filmpje:
Veelgestelde vragen over booronderzoek


Dat hangt sterk af van het te onderzoeken oppervlak, de bodemsoort en de vraagstelling. Een verkennend booronderzoek in een plangebied van 2 hectare duurt gemiddeld niet meer dan een halve dag.

Onderzoeken in een gebied van beperkte omvang kunnen eigenlijk altijd tussendoor. Als er maandag gebeld wordt, kunnen we vaak diezelfde week al het veld in.

Nadat de opdrachtgever betredingstoestemming heeft geregeld, maken we een quickscan om een idee te krijgen van de landschappelijke en archeologische context van het gebied. We zorgen voor een KLIC-melding en werkkaart, zetten die op de veldpc en kunnen met alle boormateriaal op pad.

We zetten boringen in een systematisch grid met een Edelmanboor of guts. De opgeboorde grond controleren we op bodemkundige en geologische kenmerken en bij een karterend onderzoek zoeken we ook naar archeologisch materiaal. Daaruit is af te leiden of er sporen van menselijke activiteiten in de bodem zitten. Alle boringen worden ingemeten en de data gaan direct de veldcomputer in.

Met booronderzoek checken we de archeologische verwachting in het veld, dus klopt de bodemopbouw en bodemgaafheid met wat verwacht werd? En we sporen archeologische vindplaatsen op. De resultaten worden gerapporteerd en we stellen een op de ontwikkelingen toegespitst advies op. Het laatste oordeel over hoe het verder gaat ligt bij de bevoegde overheid.

Net zoals de lengte van het onderzoek is dat afhankelijk van het te onderzoeken oppervlak, de vraagstelling achter het booronderzoek, de bodemsoort en de eisen die de bevoegde overheid aan het onderzoek stelt. Een halve dag booronderzoek inclusief voorafgaand bureauonderzoek kost over het algemeen rond § 1.500,- excl. BTW.

Met de guts of Edelmanboor boren we een klein gat in de bodem en dat wordt altijd weer dichtgemaakt met opgeboorde grond. De verstoring is dus nihil en meestal is er na een flinke regenbui niets meer van terug te vinden.

Van elk onderzoek leveren we een (verplicht) rapport met boorstaten, conclusie en advies. Voor onderzoek van een dag leveren we gemiddeld 2 weken na de uitvoering van het veldwerk een digitaal conceptrapport. Dat volstaat veelal om de bevoegde overheid te verzoeken om een selectiebesluit. Bij grote spoed kan het incidenteel sneller en indien gewenst kunnen we na het veldwerk meteen de eerste bevindingen doorbellen.

MEER WETEN?

Regio Noord:

Jørgen van Beek, T 0512-589140


Regio Oost:

Evert Boshoven, T 0575-567876


Regio Zuid:

Reinier Ellenkamp, T 0495-513555


Regio West:

Bram Jansen, T 071-5768118


RAAP BelgiŽ:

Caroline Ryssaert,

T (+32) 0498 441 699raap offerte