Rapport onderzoek middeleeuwse cultuurlandschap in Putten-Rimpeler afgerond 

De plaats waar nu de nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten wordt gebouwd was al ruim 1.500 jaar geleden een geliefde plek om te wonen. Dit is te zien aan de resten van een boerengemeenschap waarvan de resten aan het licht kwamen tijdens archeologisch onderzoek dat in 2018 en 2019 op deze locatie is gedaan. In opdracht van de gemeente Putten voerde RAAP er een opgraving uit. Het rapport daarvan is in januari 2022 afgerond. 

Het onderzoek in Putten-Rimpeler leverde een schat aan informatie op over het middeleeuwse cultuurlandschap ten westen van het huidige dorp Putten. Het plangebied van zo’n 7 hectare is compleet onderzocht. Naast middeleeuwse resten zijn verspreide vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd en Tweede Wereldoorlog opgegraven. De oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied bleek nog vrijwel intact, waardoor de resten uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven.

Middeleeuwse bewoning 

Tot de oudste opgegraven resten horen losse vuursteenvondsten uit de prehistorie (mesolithicum en het neolithicum). Of er toen al mensen op die plek woonden is niet duidelijk. Wel zeker is dat hier in de ijzertijd, vanaf ongeveer 500 voor Chr., een erf lag en mogelijk een grafveld. Ook uit de Romeinse tijd stammen enkele graven. Vanaf de 9e eeuw tot in de 13e eeuw werd er vrij intensief gewoond. Meer dan twintig huisplattegronden en vele bijgebouwen zijn er opgegraven. Het zijn overblijfselen van een eenvoudige agrarische samenleving in de middeleeuwen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de bewoners van één erf een hogere status hadden. Het gaat om een groot erf met een uitzonderlijk groot gebouw dat mogelijk een verdieping had. Wellicht was dit een Karolingisch hof of curtis van waaruit het domein van het klooster Werden werd beheerd. Een bijzondere vondst in dit verband is een versierde pommel (het uiteinde van een zwaard) die wellicht verband houdt met kruisvaarders. 

Rapport 

De grote omvang van het onderzochte (deel van het) middeleeuwse nederzettingsterrein bood uitzonderlijke kansen voor allerlei ruimtelijke analyses. Die zijn in het rapport na te lezen:

E.H.L.D. Norde, 2022. Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap in Putten-Rimpeler. Gemeente Putten, een archeologische opgraving, RAAP-rapport 4835, Weesp.

 

Download het rapport via deze link