Vroegmiddeleeuws skelet gevonden bij onderzoek dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok 

 

Sinds half maart 2021 voert RAAP archeologisch proefsleuven-onderzoek uit tussen Wolferen en Sprok. Tijdens de werkzaamheden in opdracht van het Waterschap Rivierenland ontdekten de archeologen bij de dijk bij Oosterhout een skelet. De overleden persoon lag in een graf op slechts 1 meter diepte. Naast het skelet troffen de archeologen een grote klomp roest aan. Bij nader (röntgen)onderzoek bleek dat een complete gesp te zijn.  

 

Door de gesp is het duidelijk dat het om een graf uit de vroege middeleeuwen gaat: de Merovingische of Karolingische periode, grofweg tussen 500 en 900. Graven uit deze periode worden weinig gevonden. De precieze datering vraagt om meer onderzoek. Dan komen er wellicht ook antwoorden op deze vragen: Wie ligt er in het graf? Was het een man of een vrouw? Hoe oud was de persoon toen deze overleed? Waaraan overleed deze persoon? En waarom ligt die persoon hier? 

 

Archeologisch onderzoek Wolferen-Sprok 

Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok moeten verbeterd worden zodat de dijk voor de toekomst voldoende veilig is. Daarom worden langs de dijk verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder archeologisch onderzoek. Tot eind mei 2021 zullen circa 150 proefsleuven gegraven worden. Het proefsleuvenonderzoek voor Waterschap Rivierenland vindt bewust vóór de dijkversterking plaats. Mochten er belangrijke archeologische vondsten ontdekt worden, dan kan direct een opgraving uitgevoerd worden. Dat is tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden lastiger, omdat het een vertraging in de werkzaamheden kan veroorzaken. Kijk voor meer informatie over het project op: https://www.dijkversterkingwolferensprok.nl/home/default.aspx