‘Wie wat bewaart, die heeft wat’

‘Wie wat bewaart, die heeft wat’, Kanttekeningen bij de werking van de Wet op de archeologische monumentenzorg; RAAP-rapport 2525.
Auteurs: drs. Ivar Schute, drs. Marten Verbruggen en Mirjam Lobbes

Uitgever: RAAP, Weesp, november 2011
Aantal pagina’s:96
Prijs: € 15,00 inclusief verzendkosten

Op 1 september 2007 trad de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). in werking met als doel tot een betere bescherming van het archeologisch erfgoed in de bodem te komen. Vier jaar na dato liet het ministerie van OCW de wet evalueren door bureau RIGO. Het evaluatierapport bevatte geen kwantitatieve gegevens over het behoud van vindplaatsen en de Raad voor Cultuur adviseerde daarnaar onderzoek te laten doen. Anticiperend op deze uitkomst deed RAAP op eigen initiatief onderzoek naar de doeltreffendheid van de Wamz. Daarvoor werden 1979 eigen onderzoeksrapporten geanalyseerd uit de periode van 1 september 2007 tot 1 mei 2011. Daarvan is uitgezocht in welke mate na een archeologisch vooronderzoek is gekozen voor het behoud van archeologische vindplaatsen in de bodem, voor het opgraven of voor het ongezien verloren laten gaan van vindplaatsen.

Van elke tien waardevolle archeologische vindplaatsen is in zeven gevallen geadviseerd deze in de bodem te behouden. In vier gevallen (38,2%) is dit advies gevolgd. In de andere gevallen is of wordt de vindplaats opgegraven. Het evaluatierapport van RIGO gaat uit van 20% vindplaatsen die behouden blijven in de bodem. Dit percentage kan op basis van het onderzoek van RAAP met bijna het dubbele naar boven worden bijgesteld. De redenen om niet voor het behoud in de bodem, maar voor opgraven te kiezen zijn divers. De trend is dat private opdrachtgevers vaker dan publieke opdrachtgevers kiezen voor opgraven.

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving in 2007 is archeologie een verplicht onderdeel geworden van het ruimtelijk beleid, bovendien dient de verstoorder van de bodem voor het archeologisch onderzoek te betalen. Op basis van de steekproef van RAAP kan geconcludeerd worden dat de nieuwe wet een enorme stimulans is voor de archeologische monumentenzorg. Het archeologisch erfgoed wordt sindsdien beter beschermd en in de ruimtelijke afweging telt een waardevolle vindplaats daadwerkelijk mee.

 

bestellen:
Geïnteresseerden kunnen het RAAP-rapport ‘Wie wat bewaart, die heeft wat’’, (auteurs:) bestellen via: receptie@raap.nl. De kosten bedragen € 15,00 inclusief verzendkosten.