Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren

Tussen 2000-2015 is gestaag gewerkt aan het vergroten van de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied. Met het Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier is ruim 12.000 hectare aan rivierverruimende maatregelen uitgevoerd, zowel buitendijks als binnendijks. Bij de meeste maatregelen was grootschalig grondverzet nodig, met als reële mogelijkheid dat er boven- en ondergronds cultureel erfgoed zou worden aangetroffen. Daardoor leidde Ruimte voor de Rivier tot uniek grootschalig archeologisch onderzoek van de Rijntakken (Rijn, Waal, IJssel). Een weerslag van al dit onderzoek is nu te vinden in één overzichtspublicatie.

De basis van deze publicatie vormen meer dan 250 onderzoeksrapporten die vanwege de archeologische monumentenzorg binnen het programma Ruimte voor de Rivier zijn verschenen. De meeste rapportages hebben betrekking op het archeologisch vooronderzoek en in veel gevallen zijn de onderzoeken doelmatig en sober uitgewerkt en gepubliceerd. De opgedane kennis van dit archeologisch onderzoek tussen 2000-2015 is overzichtelijk gebundeld en samengevat met als doel kennisborging. De publicatie geeft antwoord op de vragen: hoe is er met archeologie omgegaan binnen de Ruimte voor de Rivier-projecten, hoe heeft dit uitgewerkt en wat is de kenniswinst?

De publicatie is tot stand gekomen door samenwerking van het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat (Utrecht) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort). Nico Willemse, senior projectleider bij RAAP, is de auteur van deze omvangrijke digitale overzichtspublicatie. Samen met een aantal inhoudelijke begeleiders heeft hij aanbevelingen opgesteld die met name gericht zijn op het verbeteren van het besluitvormingstraject, de doelmatigheid van het archeologisch vooronderzoek en op een verbetering van het proces van archeologische monumentenzorg in algemene zin.

Colofon

Auteur Nico W. Willemse (RAAP) m.m.v. Erik Verhelst (dijkteruglegging Lent)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Liesbeth Theunissen, Ellen Vreenegoor, Menno van der Heijden
Tekstredactie: Caroline Hom (RAAP)
Rijkswaterstaat, 2016